Activitats Santa Maria de Palautordera

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ DE CAN RAHULL

Condicions d’inscripció a les activitats de Can Rahull, espai cultural i juvenil

 1. Identificació del Titular

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web és l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i les seves dades d’identificació són les següents:

 • Responsable: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
 • NIF: P0825900D
 • Domicili social: Plaça de la Vila, 1
 • Codi Postal: 08460
 • Localitat: Santa Maria de Palautordera
 • Província: Barcelona

2. Objecte

Can Rahull, espai cultural i juvenil de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera posa a disposició dels ciutadans activitats socioculturals mitjançant la pàgina web activitatspalau.cat.

L’Usuari accepta els termes i condicions d’inscripció a les activitats, disposades en aquest document, de manera que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el contingut.

Les Condicions d’Inscripció a les activitats regulen la relació d’inscripció a distància entre l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’Usuari, d’acord amb les estipulacions legals vigents en matèria de contractació a distància, establertes a la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, així com a la normativa en matèria de Protecció de Dades i dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

La llengua vehicular del web i de les reserves i inscripcions a les activitats és el català.

En el cas dels menors interessats en realitzar activitats dirigides al públic adult, els tutors legals del menor declaren que aquest no pateix cap dificultat que li impedeixi la normal realització de l’activitat, que accepten la convivència que durant l’activitat tindrà amb el públic adult i que Can Rahull es desvincula del menor tan bon punt finalitza la sessió.

3. Normes de les activitats Can Rahull, espai cultural i juvenil

 • Les inscripcions es faran única i exclusivament a través d’Internet​. En cap cas es poden fer per telèfon.
 • En cas de tenir algun problema per realitzar la inscripció a través de l’aplicació contacta’ns a Can Rahull, al telèfon 93 848 00 24/680 67 55 06. En cap cas es considerarà com una inscripció formalitzada la consulta realitzada.
 • L’alta de la inscripció és per ordre estricte d’accés​ a la xarxa.
 • Es poden portar a terme inscripcions en nom d’altres persones​, sempre que s’emplenin correctament totes les dades que es demanen al formulari.
 • Per tal de garantir que el màxim nombre de persones puguin gaudir dels cursos de Can Rahull, només es podrà realitzar una inscripció a un mateix curs, encara que tingui diferents horaris.
 • Per inscriure’s a qualsevol activitat és necessari omplir uns camps, entre els quals el correu electrònic funcionarà com a camp mare del perfil.
 • S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa (en els casos que sigui de pagament).
 • L’import de l’activitat no es guarda​ per al següent quadrimestre.
 • L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es reserva el dret​ de canviar el dia, l’hora, el/la tallerista o l’emplaçament de l’activitat en funció de les activitats programades a Can Rahull o altres equipaments municipals..
 • L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es reserva el dret​ de fixar un mínim d’alumnes per a cada curs i suspendre grups programats si no s’assoleix aquest nombre.
 • Només s’accepten les inscripcions portades a terme durant els períodes establerts.
 • Les inscripcions als cursos i tallers són unipersonals, i en cap cas podran participar de l’activitat terceres persones.

Aquesta normativa és vigent des del mateix moment de la inscripció dels cursos o tallers de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’han de complir totes les persones inscrites​.

4. Anul·lacions

L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. No es faran devolucions un cop iniciada l’activitat, excepte en el cas que el curs no tiri endavant per no arribar al nombre mínim d’inscrits. 

En el cas dels tallers, no es faran devolucions si no s’avisa de l’anul·lació amb un termini de 15 dies naturals de l’inici de l’activitat per tal que el tallerista pugui fer una bona previsió/preparació de l’activitat programada.

5. Protecció de Dades

“De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’ Ajuntament de Santa Maria de Palautordera amb CIF P0825900D, domicili a Pl. De la Vila, núm. 1, 08460 de Santa Maria de Palautordera us informa:

1. Les dades recollides es tractaran únicament amb la finalitat de gestionar les activitats amb l’Usuari, així com poder enviar comunicacions dels cursos de Can Rahull. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització del corresponent tràmit administratiu. Les vostres dades seran introduïdes a la base de dades de “Usuaris serveis municipals” per tal de portar a terme la gestió.

2. El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que l’interessat, atorga aquest document.

3. Les dades recollides no es cedeixen a cap tercer.

4. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica http://www.smpalautordera.cat/ o presencialment a les oficines del registre de l’Ajuntament. Tanmateix, la persona interessada també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

5. Dades del contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd.ajsmpalautordera@diba.cat

6. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

7. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. “

6. Imatge

Els informem que en el transcurs de les activitats es poden realitzar fotografies o vídeos on pot sortir la seva imatge o la del seus fills o menors tutelats.

És per aquest motiu que, en compliment del que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679, així com a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera li demanarà el consentiment exprés a l’inici de l’activitat.

7. Preu i disponibilitat de places

S’informa l’Usuari que tots els preus són públics i aprovats a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Tanmateix, els preus estaran indicats en euros i inclouen els impostos que li són d’aplicació. En el cas que una activitat fos gratuïta s’especificarà com a tal en l’activitat.

El preu o gratuïtat de cada activitat quedarà especificat en realitzar la reserva i a la fitxa informativa de cada activitat.

Les places de les activitats són limitades, la seva disponibilitat s’indicarà a l’hora d’efectuar la reserva.

Una vegada realitzada la inscripció, l’Usuari rebrà un correu de confirmació.

En cas de les activitats dirigides a menors, els pares o tutors legals rebran una autorització que caldrà signar.

8. Forma de pagament

A través de targeta bancària

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera utilitza passarel·la de pagament amb REDSYS: TPV virtual, eina de prevenció del frau i amb autentificació 3D Secure intel·ligent que permet realitzar pagaments de forma segura.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al dors de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Les dades sobre la seva targeta són introduïdes directament a la pàgina del banc i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions d’Inscripció es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació estatal.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’Usuari hauran de ser dirimides als Jutjats i Tribunals espanyols.